Dr. Franc Močnik
vitez Fr. Jožefovega reda (1862) in železne krone (1871)
(1814 - 1892)

*


Dr. Franc vitez pl. Močnik
SBL - ÖBL - ADB/NDB - BVB - SLWP - CSWP - SKWP - (PSBL)

Spisal dr. Drago Bajc

         Vitez, dr. filozofije, matematik in pisec matematičnih učbenikov, šolski svetnik in deželni šolski nadzornik, rojen 1. oktobra 1814 v Cerknem, umrl 30. novembra 1892 v Gradcu. Oče Andrej, kmet in gostilničar v Cerknem, mati Marijana Sedej, gospodinja. Osnovno šolo je obiskoval v Idriji, gimnazijo in licej pa v Ljubljani (1825-32), kjer mu je bil prof. Matija Čop. V Gorici je dokončal bogoslovje (1836), ni pa postal duhovnik, ampak profesor na goriški normalki.
         Med desetletnim bivanjem v Gorici je spoznal slavnega francoskega matematika Cauchyja, ki se je tam mudil kot vzgojitelj bordojskega vojvode. Plod njunega srečanja je bila Močnikova znanstvena razprava Theorie der numerischen Gleihungen mit einer Unbekannten. Mit besonderer Rücksicht auf die noueste von Cauchy Allgemeine Auflösungsmethode  (Dunaj 1839). V letih 1839-1840 je Močnik opravljal na graškem vseučilišču rigoroze iz elementarne matematike, filozofije, uporabne matematike, teoretične in praktične filozofije ter zgodovine. Leta 1840 je bil promoviran za doktorja filozofije. 1846 pa je bil imenovan za profesorja elementarne matematike in trgovskega računstva v Lvovu (Lviv), 1849 pa za profesorja matematike na vseučilišču v Olomucu (Olomouc).
         Ob poučevanju na srednjih šolah je Močnik spoznal, da je pedagoški prijem, ki je bil tedaj v rabi pri pouku matematike preveč mehanski in sicer pomanjkljiv. Tudi učbeniki, ki so takrat krožili po Avstriji, so bili skromni. Močnik si je zastavil nalogo, da z izdajo metodičnih učbenikov, namenjenih učiteljem in učencem, dvigne raven z mehanske na racionalno. Še zlasti se je zavzemal za učenčevo samostojno razmišljanje.
         Prva njegova knjiga Lehre von vier Rehnungsarten, aus deren Begriffe und dem Wesen usneres Zahlensistem entwickelt   je izšla 1840. Od tega leta dalje se je zvrstilo velikansko število matematičnih učbenikov za osnovne, mestne, župnijske, glavne, ponavljalne in kmetijske šole. Zadnja izdaja nosi letnico 1938. Prvotne izdaje so bile predelane in prirejene novim učnim načrtom, pa tudi spremembam avstrijskih denarnih vrednosti, mer in uteži. Praviloma je Močnik pisal v nemščini. Te so potem drugi prevajali v vse jezike monarhije in še v nekatere druge. V vseh knjigah, kjer je avtorjev priimek omenjen je ta v nepopačeni slovenski obliki. Prvi slivenski prevod izpod peresa Blaža Potočnika je izšel 1846 z naslovom Napeljevanje iz glave poštevati za pervi klas ljudskih šol (na prodej per. c.kr. mestni gosposki v Tersti in drugih primorskih soseskah)  V Tersti 1846. Jože Povšič v svoji Bibliografiji Franca Močnika, SAZU, Ljubljana 1966, navaja vsega 485 enot (izvirnih izdaj), prevodov in priredb, od tega 144 nemških, 30 slovenskih, 29 hrvaških, 32 srbskih, 4 bosansko-hercegovske, 9 albanskih, 9 bolgarskih, 39 čeških, 46 italijanskih, 38 madžarskih, 4 novogrške, 39 poljskih, 20 romunskih, 2 slovaški in 40 ukrajinskih.
         Močnik je bil od 1851-60 svetnik in šolski referent pri kranjski deželni vladi. Leta 1860 je bil z istim nazivom premeščen v Gradec, kjer mu je bilo poverjeno nadzorovanje ljudskih šol in realk na Štajerskem. Leta 1860 je iz zdravstvenih razlogov zaprosil za upokojitev. Na službenem mestu svetnika se je vključil v slovenski narodnostni boj. Tako je 1851 sestavil za glavne šole učni načrt, v katerem je določil za slovenski otroke v 1. razredu osem ur pouka v slovenskem jeziku. Profesorskemu zboru ljubljanske normalke, ki se je novemu načrtu upiral, je zagrozil z odpustitvijo. Po Močnikovih navodilih je Andrej Praprotnik sestavil Slovenski abecednik (1856), Slovensko-nemški abecednik  (1856) ter Pervo in Drugo berilo  (1857-1858). S temi knjigami je Močnik dejansko uvedel na Kranjsko dvojezične-utrakvistične šole.
         Glede na to, da vdove in sirote po umrlih učiteljih in profesorjih na Kranjskem niso prejemale pokojnine, je Močnik sprožil misel, da bi se ustanovilo zanje podporno društvo, za katero je sestavil pravila. Po njegovem posredovanju je Kranjska hranilnica podarila v ta namen 6000 goldinarjev (1869).
Primerjaj:
Jože Povšič, Bibliografija Franca Močnika, SAZU, Ljubljana 1966; Peter Legiša, Franc Močnik, Obzornik za matematiko in fiziko, 31, 1984, 1.

Vir: Primorski slovenski biografski leksikon (PSBL, GMD-1981), 10. snopič, str. 452-453.

*

Nekaj učbenikov v nemških originalih in slovenskih prevodih

Kliknite za izbiro učbenika!


ter v drugih jezikih

Kliknite za izbiro učbenika!


Dodajal bom samo učbenike v ostlih jezikih; vse, razren nemščine in slovenščine.

*

                

Plošča dr. Francu Močniku na Jamšekovi hiši je bila postavljena v času županovanja Jakoba Tušarja.
Ostala je nedotaknjena v obeh vojnah in med Italijo.

*

Glasilo Učiteljski tovariš je s slavnostno številko zabeležilo 100-letnico njegovega rojstva.


Posnetki glasila so bili naloženi v Planini dan po sv. Ani 2008.

*


Rojstna hiša dr. Franca Močnika danes.

*

Več o avtorju in njegovih delih

*

Zbral, oblikoval in slikovno obdelal:


Copyright © 2011 - Vse pravice pridržane - All rights reserved - www.rutars.net

*