Bríme u goucah

*

Snárjejne je blu tešku kmečku uaprauila n se j snú patauejčm na gláj znasilu. Sám le ta stár še uíje, kaku se bríme nardi, zadíene n nuos, zatú nej bo to teh pár slik ta mládm u spamin n uapamin, kaku se j žuílu n prežuílu.

Zguorna šeraka slika káže Masuore, unkraj Ido'rce. Na srít usáčga grebíena dal prot uat je bla ajnkat kmetíe, zdej pa je use zarášenu n skritu u dríuju. Žulejne je še useruot, kuodo'r je uakúl hiš tam u gri galu. Ala jem uera, de sa uastál. Za Masuore je blu u maj mladúst rečenu, de sa tam kasci po'r kašn s štrikam gar u griua po'ruíezan. Kaku j tú zglíedalu, pa na uím.

*

Dílajne brímena

Dílajne n našne brímena je blu panauát dícausku díla. To n tam je blu srejčet po'r tem dílu tut žejnska, sám s taka je blu blezu tíeži bit uažejnen. Po'r kašn je uelálu tak, de dúr je bríme dílau, ga j tut nasu. Díl zagrapka je blu tríba uacínt, kulk ga je za anu bríme. Z gráblam je blu tríba uatgrabst snú, de se je naríedu plac za štrek pastajt. Na šterk se je pakladálu plasti sná, kot kážeje slike. Tú pamín ane štíer u doužina n duí al tri ana na druga u uišina. Prou kešnih pasebnih kunšt to na bi blu za naštíuat, a uáhtat je blu le tríba, de ni blu pastrán nalaženu. Bríme se je patle zuezálu, má uagráblu, de ni snú dal z nega pádalu, číer sa grabliučne že na finu pagráble.

*

Zadíuajne brímena čes gláua

Ta prou se bríme uabo'rne na negou hropt, de j kluka z uazlam po'r tleh. Na srít hropta brímena se nardi lukne za gláua. Na ta furm bríme na morš sám zadít, je pa po'rpraunu za bel stáre nasáče, ka jem ni tríba z brímenam ustájet. Pamagáč zadíuajna brímena more bit sajga díla kapac, ka bríme lahk čez díca uo'rže n se mátr na nau začne (Paglejte slike).

*

Zadíuajne brímena na gláua

U bríme se taprej nardi lukne za gláua, bo'rš pat uazlam štrika. Na gláua se díene an kuos blagá, de nasáče snú preueč u gláua na bade. Zadíuajne brímena na gláua je dast lahkú n ga lahk zadíene uglajen nasáč sám. Búlš je, če po'r tem dílu adn z uapčutkam pamága. Uí se, de tú le ni usáčmu zaupat n pamagáč nasáče lahku še bel zdíla.

*

Našna brímena na gláj

Bríme se luoži nuos, če se gláua zla noto'r u lukne pagrízne, tak de se bríme dabru na ráme usíede. Tak zadítu bríme se, bres de b ga ki do'ržau, lakh tut uesaku pa lujtrah nese, do'rgač zadítu, recima na hropt, je pa uelk mato'r za našne.

Ka se bríme po'rnese číe, kuodo'r se bo snú hranilu, tú je lahk u skednu (šup), suislah al kazlu, se ga u uabeh po'rmíerah našne, kar z glaue flikne. Po'r ta prejmu po'rmíeru uastáne kluka z uazlam uatspadi (po'r tleh), se more bríme, prídn se uaduíeže, uabo'rnt. Po'r ta drujmu po'rmíeru, pa na káže drujga kot brime le uaduíezat.

*
To se damačinam zahuálm za pato'rpežliuast n za nem ukráden cajt.
Use maje prauice sa s štrikam dabru ukop pauíezane n po'rdo'ržáne, ka neč na pride kar tak samú uat sebe!
Vse pravice pridržane, ker le zabeleženo postane del kulturne dediščine!

*

Ucimprau, uapilu, prepeštau, uapajtiču, ugihau n uam na uači pastaju:


Copyright © 2011 - Vse pravice pridržane - All rights reserved - www.rutars.net

*