CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

394.25(497.4Cerkno)
391.8(497.4Cerkno)

        CERKLJANSKA laufarija pred petdesetimi leti [Elektronski vir] /
zbral, opisal in uredil Štefan Rutar - Dreškov. - 1 dopolnjena
izd. - Besedilni in slikovni podatki. - Denver; Ljubljana:
samozal., 2006-2008

Način dostopa (URL): http://www.rutars.net/sr_01_stefan_rutar/sr_2100_crknzadeve/sr_2101_laufzadeve/index.htm.
- Opis vira z dne 17. 10. 2008

1. Rutar, Štefan
241782272