Klepajne kase u goucah

*


Paglet s Skutnce na skari cíla Crklajnska. U lípih kancah sma dama! (307 kB)

*

Klepajne je po'r kašn uážnu uaprauila n ni neč drujga, kot de se s kláduamuat klepiša kasa má stejnša. Búlš uastríe, ka ima kasa, mejn kasca zdíla, zatú b uan lahk djau:"Dabra uastríe n pouhn želuoc". Kasca lahk lakatnca zabali, če mu majnka anga al drujga nje za nega kanc kašne. Uana se sáma kascu uaglás, ne de b uideu, ki tú je n kuot tú je.

*
U usáčmu lískajmu gromu se najde uastrouka

Uastrouka služ namínu, de se kasa najn po'rsluon n po'rgliha če na klepiše. Tú naleguajne je za dabru klepajne zla uážnu, de se kasa na sfráč. Tá ni díla dabrga klepáče. U goucah je dast gromau n uastrouka ni tríba nasit zraun klepiša, táka ragauila se usáčmu gromu najde. Preci klepáškga znajne j tríba imít, kam se uastrouka za hroptam če u tla upič, pat kešnm uoglam, al bel číe al bel som. To p se tega preueč na raspríedalu, nej še slike ki pauíe, le paglíedat ih je tríba má bel patejnku.

Klepáč, negou klepalnu místa s klepišem n uastrouka

Klepajne

To j glás uat klepajna (473 kB), ka ga j z líta u líta mejn. Z má dabrga pasluha se šliš, kadáj je klepač udáru u práznun kadáj je udáru tak, de j uastríe šla gar na kasa. Usáka písm ima súj takt, zatú ima sajga tut písm uat klepajna; duákat u práznu, ajnkat u pouhnu. Klepáč na tuonskmu zaznamuajnu je jemu búlš klepášku znajne, če mu le má dabru po'rsluhnete.

Kasíe sa pa to'rdat n debelúst ana uad druge preci do'rgáčne. Klepáč naua kasa spazná, kešna je, že pa glásu, ki šele takat, ka je npárkat udár. Kešna j že naua tulk falena, de še čes cíu klíep pa dougač ni glih. Táka je búlš, de se prač zaufát, kot de se člajk z nuo mátra. Rís pa je, de j blu pa uojsk da kase teškú prit n de sa se kasci mogl s táka da níenga kanca mátrat. Za po'rmíera p to tud lahk táku tuonsku zaznamuajne po'rpasál, kár pa p se šlišalu že má preueč kunštnu.


Dúr zná, zná n tá zná (1.25MB).Klepáč je z rúgam zatruobu, de j kasa sklepána.

Snežet je bla med ldmi u gauarejnu kodi uelika pa šteuilu kascau, ne pa u hektárah. Táka je mogla pat tulkm kascam pást uad zgúda zjutre da uapoudne. Usák gaspadár je mogu za kašne táke, má uejč snežet, dabit dabrga klepáče na píet kascau. Klepáči sa bli nauájen na saje rištnga n sa mogl po'rnest tut saju klepiše s sába. Za prou dabrga klepáče tut tú ni uážnu. Dúr zná, pa zná. Slika táke kašne danc ni mač ueč nardit, ka sa patauejčm use uelike snežet, táke za duajst kascau, zarášene. Ble sa gar u Púrznu, Kuojc, Lábnskih lehah n gar u Gúr, Lajšeh, Meduejku pa še kuot. To na tem místu je tríba Čeplešáne n Planince má pahualit, de se jem Škuofje še má stáj. Za kulk cajta??

Po'r klepajnu se nuca tud uada, za klepášku kládua nuoto'r pamačouat. Kasa, klepána brez uade, pa klíepu spuoka n s táka j má cajta teškú kasit, ka se tráua zatika, duko'r se j má z uasla na zbrus. To u goucah je uade bel mále n je j marskodi tud zmajnkuálu uon z líempe. Takat se j kládua má uapliualu. Še búlš slina za klepajne je jemu klepáč, če j čikau tabák. Pret klepajnem je mogu má papit, de se mu j raka lpú umíerla n de mu sline ni zmajnkuálu. Taku lpú patíegnen klíep pa more tečt pad nahtam kot namázan. Tú pa j pamnilu, de j bla kasa dast tejnka n berajt za kašne.

Uriskajne kascau, bo'rblajne grabliučn, upitje uatrúk, rezgetajne kajneu n glás uat klepajne (473 kB) sa nkodi uap kašn premikuál žulejne gar u goucah, zdej ga rapatajne traktarjeu,kasilnc, drujih po'rdalc n nehn dem.

*

Butnte uap slika, de se u pauejče! (273 kB)


Pagled uad Nauinčeuih suisu na súncau zahot če zazarášena Kuojca.

*
To se klepáču zahuálm za pato'rpežliuast n za nemu ukráden cajt.

Use maje prauice sa po'rdo'ržáne, ka neč na pride kár tak samú uat sebe!
Vse pravice pridržane, ker le zabeleženo postane del kulturne dediščine!

*

Ucimprau, uapublau, paublau, uarašpau, uglihau n uam na uači pastaju:


Copyright © 2011 - Vse pravice pridržane - All rights reserved - www.rutars.net

*